تبلیغات
گزبرخوار(کهن دیارگزبرخوار)
شنبه 16 شهریور 1392

حرف اول....

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

قبل ازمراسم تحلیف وآغازبه کار رسمی شورای اسلامی شهربه عنوان اولین مصاحبه با اعضای شورای جدیدودرقالب سوالات کلی وکوتاه نظر اعضای شورا را درباره برخی مسایل جویا شدیم .آنچه میخوانید اولین گفته ها وقولهای اعضای شورا (بعدازپیروزی درانتخابات)بود درپاسخ به سوالات ما:

 رحیم علی عباسی

 ماندگارترین خدمت در دوره سوم شورای اسلامی شهربه نظرشما کدام می باشد.؟

جذب عوارض آلایندگی،احداث دانشگاه پیام نور،مجموعه پردیس سینمایی بهار،تکمیل سالن ورزشی کوثر همچنین در بخش خصوصی  احداث استخرصبا،درمانگاه مرحوم مسیبی، درمانگاه اخوان جعفریان و...

ازنظر شما بزرگترین مشکل شهرگزبرخوار چیست؟

عدم وجود برخی نیروهای متخصص دربدنه شهرداری –  عدم هماهنگی شهردارو اعضای شورای قبلی- محدود شدن حریم قانونی شهر

راهکار پیشنهادی شما برای این مشکلات چیست؟

انتخاب شهردارمتعهد،دلسوز وبا روابط انسانی بالا- ارتباط تنگاتنگ با مردم وگروههای فعال اجتماعی وفرهنگی- بکارگیری نیروی متخصص با مدرک تحصیلی مرتبط.

 توصیه جنابعالی به منتخبین واعضای شورای اسلامی دوره چهارم چیست؟

استقلال رای واحساس مسوولیت در قبال رای مردم وسوگندنامه- همدلی واتحاد.

 رویکرد جنابعالی باتوجه به تجربه شش ساله در دوره چهارم چیست؟

رویکرد عمرانی،فرهنگی وبرنامه ریزی استراتژیک برای نظام شهرجهت رسیدن به شهر ایده آل وشهر اسلامی.

اولین کار بعد از حضور جنابعالی درشورای دوره چهارم چیست؟

انتخاب شهردارمتعهد ودلسوز،دارای مهارت فنی وروابط عمومی.

 

عبدالرضا شایان

 بزرگترین مشکل شهر ازنظر جنابعالی چیست؟

عدم اطلاع از نیازهای واقعی مردم وعدم شناخت مردم ازحقوق خود- عدم انشعاب فاضلاب در برخی مناطق شهر-بوی نامطبوع فاضلاب.

راهکارشما برای حل این مشکلات چیست؟

فرهنگ سازی ، که مستلزم ارتباط نزدیک با مردم است.

 اولین اقدام پس از حضور درشورای اسلامی شهر چیست؟

تهیه فهرست مشکلات شهر واولویت بندی آن که مسیر حرکت را مشخص سازد وارائه گزارش به مردم تسهیل شود.

 

خانم حسینعلی پور

بزرگترین مشکل شهر ازدیدگاه سرکارعالی چیست؟

باتوجه به زمینه رشته تحصیلی(جغرافیا)،آنچه باعث بروز مشکلات ومسائلی در سطوح مختلف شهر گزشده  ودر مدیریت شهری وبرنامه ریزی به عبارتی سیاستهای مناسبی در بخش های راهبردی(بخشهای خصوصی ونهاد های مردمی) برای ظرفیت سازی وتوان بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه های عمرانی اتخاذ نشده یعنی به محورهای مهمی چون بهبود اقتصادشهر، تامین خدمات زیربنایی، مدیریت زمین، توجه به محیط زیست واحیای هویت فرهنگی وحیات معنوی شهر توجهی نشده است.

راهکارشمابرای حل این مشکل چیست؟

ازدو دیدگاه می توان به حل این مساله پرداخت الف)تفکرفرایندی یعنی به کار بستن این اندیشه که پدیده ها ومسائل شهری از جایی آغاز می شوندودائما تغییر شکل می یابند وپویا هستند

ب)تفکر اسقرایی(جزء به کل) یعنی جهت شناخت ودرک ماهیت مسائل باید آنها را ابتدا به عوامل تشکیل دهنده تجزیه نمود وسپس با کشف علل به تحلیل آنها پرداخت.

 اولین اقدام شما پس ازحضور درشورا چیست؟

هرکدام از اعضای محترم شورا باتوجه به بررسی شهر از دیدگاه خود وشناخت مشکلات ومسائل شهربرنامه ها وراهکارهایی را ارائه داده اندکه مهم اولویت بندی این مسائل وتجزیه وتحلیل برنامه های ارائه شده جهت رسیدن به اهداف والای اعضای شورا می باشد.ازدید اینجانب اولویت اول یا اولین برنامه تهیه وتدوین چهارچوب کلی برنامه های تمامی اعضاجهت رسیدن به توسعه پایدارشهربا مشاوره متخصصان وکارشناسان ذیربط می باشد.

عباسعلی محمدیان

بزرگترین مشکل شهر ازدیدگاه جنابعالی چیست؟

 نیازسنجی در اولین فرصت در دستور کار می باشد.که در ادامه اولویت بندی نیازها باتوجه به درخواستهای مردمی ونیازهای شهر مورد مطالعه واجرا قرار گیرد.

راهکارشما برای حل این مشکلات چیست؟

 تشکیل کمیته نیازسنجی وایجاد دفتر ارتباط مردمی خارج از ساختمان شهرداری در صورت توافق اعضاء.

اولین اقدام شما پس ازحضور درشوراچیست؟

 انتخاب یک فرد توانمند، متخصص ودارای روابط عمومی بالا در راس مدیریت شهری

سیداحسان هادیان

 بزرگترین مشکل شهر ازنظر جنابعالی چیست؟

عدم توسعه پایدار

راهکارشما برای حل این مشکل چیست؟

استفاده از اندیشمندان ومتخصصین ومطالعه وتحقیق در رابطه با بسترهای توسعه شهر.

 اولین اقدام شما دربدوورود شورا کدام است؟

 پیگیری بوی بد فاضلاب

مرشد حسین ریاحی

 بزرگترین مشکل شهرازنظر جنابعالی چیست؟

 فقدان دانشگاه مناسب درخور شهر

راهکارشما برای حل این مشکل چیست؟

منابع حاصل از عوارض آلایندگی صرف ساخت وتوسعه دانشگاه در گزشود

اولین اقدام شما پس از حضوردرشورای شهر چیست؟

(با توجه به اهمیت ورزش) ورزش ،توسعه کمی وکیفی شهر وهمچنین پیگیری تکمیل انشعاب فاضلاب جهت رفاه مردم

عزت اله عرفانی

 بزرگترین مشکل شهر ازدید جنابعالی چیست؟

ضعف درزمینه بهداشت ودرمان، وکمبود بستر آموزشی ومهارتی در شهر.

راهکارپیشنهادی برای حل این مشکل چیست؟

 پیگیری مستمربرای رفع کمبودهاتا حصول نتیجه محسوس ومطلوب.

 اولین کارشما دربدو ورود به شورای اسلامی شهر چیست؟

انتخاب شهردار- تشکیل اتاق فکر.


مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان در تاریخ92/6/12در محل فرمانداری بر گزار گردید.

متن سوگندنامه اعضای شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

( من در برابر کلام‌الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم)

درپایان مراسم اعضای شورای اسلامی شهر گزبرخوار بااکثریت آرا جناب آقای رحیم علی عباسی رابه مدت یکسال به عنوان ریاست شورای شهر وجناب آقای آقایی (کارمندشهرداری گزبرخوار) را تا زمان انتخاب شهردار به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند تافعالیت شورای جدیدرسما وهمزمان با شوراهای اسلامی سراسرکشورآغازشود.باآرزوی موفقیت روزافزون برای شورای دوره چهارم.


چهارشنبه 13 شهریور 1392

ارسالی دوستان

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

امروز دربین پیامهای ارسالی به ایمیل وبلاگ یک پیام جالب ازطرف همشهری گرامی آقای رسول صالح جزی ارسال شده بود(البته بدون ذکرمنبع.)جالب وقابل تامل بود.باسپاس ازایشان

 
این روزها را بدون ملاحظه ایام می گذرانیم،

خیلی کم می خندیم،

خیلی تند رانندگی می کنیم،

خیلی زودعصبانی می شویم،

تا دیروقت بیدار می مانیم،

خیلی خسته از خواب برمی خیزیم،

خیلی کم مطالعه می کنیم،

اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و
خیلی بندرت دعا می کنیم

چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است.

خیلی زیاد صحبت می کنیم، به اندازه کافی دوست نمی داریم و خیلی زیاد دروغ می گوییم

زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را ؛

تنها به زندگی، سالهای عمر را افزوده ایم ونه زندگی را به سالهای عمرمان

ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان بهآن سو برویم

 

فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضا درون را نه، ما اتم را شکافته ایم اما تعصب خود را نه!

بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم، بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر به انجام می رسانیم

 

عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن را،

درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر،

کامپیوترهای بیشتری می سازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید كنیم، اما ارتباطات کمتری داریم.

ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم

اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردمی بلند قامت اما شخصیت هایی پست،

سودهایکلان اما روابط سطحی

فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر؛
 درآمد بیشتر اما طلاقبیشتر؛ منازل رویایی اما
خانواده های از هم پاشیده

بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم

از امروز شما هیچ چیز
را برای موقعیتهای خاص نگذارید،

زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است

در جستجوی دانش باشید، بیشتربخوانید، در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید

زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید

زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش است

از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید وهر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید

عباراتی مانند "یکی از این روزها" و "روزی" را از فرهنگ لغت خود خارج کنید.

بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیافزاید به تأخیر نیندازید

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است وشما نمیدانید که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد

اگر شما آنقدر گرفتارید که وقت ندارید این پیغام را برای کسانیکه دوست دارید
بفرستید، و به خودتان می گویید که "یکی از این روزها"آنرا خواهم فرستاد، اگر تا ابد هم زنده باشید هرگز نخواهید فرستاد...


سه شنبه 5 شهریور 1392

گزارشی از بازسازی جلوخان مسجد جامع گز بُرخوار

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

درکارکردی که از مساجد همواره یاد می شود به مکان اجتماعی وتجمع مردم اشارات بسیار می شود.قلب شارستان درتپش جامع و پس ازآن دارالخلافه وبازار تعریف می گردد.اهمیت مسجد جامع در کارکردهای تفضیلی گوناگون قابل بررسی می باشد.گاهنگاری تاریخی در بستر فرهنگ بومی از عوامل تاثیر گذاردر مرمت آثار وابنیه می باشد.بدین صورت که باتوجه به کارکردهای بافتی ازنظر معماری ، طرح های پیشنهادی ارائه می گردد.

رونداصلاح روزآمدبافت معماری بادرنظر گرفتن مدل های غیر بومی ومزید بر علت مسائل حاشیه ای وایجادسم پاشی های مرسوم مورد مداقه قرارنگرفته است.درشهر اصفهان با درنظر گرفتن اولویت های گردشگری برخی بناهای صددرصد تخریب شده احیا گردیده وکارکرد تاریخی واقتصادی را در خود جای می دهد(نمونه میدان امام علی علیه السلام).

تخریب قنات(که  شوربختانه ازتراژیک ترین مباحث  این بازسازی است) وعدم توجه به بافت شناسی تاریخی معماری ازقبیل گذرها،تکیه،ویراب،بازارسرپوش و...خام دستی وعجولانه بودن اجرا را نشان می دهد.

درکشورایتالیا وشهر رم در اکتشافات جدید باستان شناسی راهها ومحوطه های زیر زمینی کشف گردیده که شاید ازلحاظ داده های باستان شناسی کمکی به حلقه های مفقوده تمدنی ننماید اما حفظ حیات این راهها دراولویت قرارگرفته واقدامات پیشگیرانه جهت حفظ ومهارروی سطح زمین به انجام رسیده تامطالعات فازگردشگری به سرانجام برسد.حال ما در شهر خود آنچه نیاکانمان درحملات دشمن وخطرات مختلف(علاوه برکارکردهای ذاتی)حفظ نموده اند یکباره به تصمیم وپافشاری می ایستیم ونتیجه هم نه کارکرد علمی دارد ونه دارای استانداردهای قابل قبول جهانی.

به هرروی گریزاز نظرات شخصی ونیل به برنامه ها وطرح های مطالعاتی جهانی (باتوجه به اقدام ثبت مسجد جامع دریونسکو) شایسته است وامید است که مسوولان حامیان دلسوزشهر باشند.            روح اله عابدی جزی- کارشناس باستان شناسی

 


پنجشنبه 24 مرداد 1392

پردیس سینمایی بهارشهرگزبرخوار

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

به زودی: افتتاح سینمای گزبرخوار وارائه تکنولوژی روزدنیا درپردیس سینمایی بهار

متن زیرگزارشی از روند ساخت پروژه بهار گزبرخوارمی باشدبه قلم آقای رضااعظمیان ازفعالان فرهنگی شهر وازکارمندان حوزه هنری استان اصفهان:

با توجه به نیاز شهر تاریخی گزبرخواربه یک سالن چند منظوره جهت برگزاری همایش ها،تئاترو...همچنین اکران فیلم های روزسینما؛در سال 1390پیشنهاداحداث چنین مجموعه ای از طرف برادر ارجمندسید مهدی سیدین نیا(ریاست حوزه هنری استان اصفهان) به شهرداری گزبرخوارارائه گردیدکه مورد استقبال شهردار محترم واعضای محترم شورای اسلامی شهر(دوره سوم) قرارگرفت ومجموعه فرهنگسرای بهاردرنطر گرفته شد. این مجموعه شامل 2100متر مربع زیربنادر2طبقه می باشد که ابتداجهت بازسازی وتجهیز سینما،گالری،تریا ورستوران،نیزسالن کنفرانس وسوئیت درنظر گرفته شد.سپس از آنجایی که این طرح با مشارکت شهرداری در حال اجرا بودمقرر گردید700متر زیر بنای جدیدبه ساختمان قبلی جهت احداث سینمای 5بعدی وفضای آموزشی جهت رونق رشته های هنری شامل :بازیگری، فیلمنامه نویسی،عکاسی،نقاشی،موسیقی و... اضافه شودکه به یاری خداونددر مراحل پایانی ساخت قرار دارد.در آینده ای نزدیک مردم بافرهنگ واهل هنر این شهر تاریخی شاهد افتتاح مجموعه ای بسیار زیبا وچشم نوازخواهند بود.

جا داردکه از حسن توجه برادرارجمند سیدین نیا(ریاست محترم حوزه هنری) واعضای محترم شورای اسلامی وحمایت صادقانه مهندس امیتیان پور شهردارمحترم که در این امر اهتمام ورزیدند کمال تشکر وقدردانی را داشته باشیم.

در پایان به استحضار می رساند که حوزه هنری ازنهاد های زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری می باشد که از بذل عنایت وتوجه آن دفتر نیزکمال تشکر را می نماییم.        ( رضا اعظمیان)

(لازم به ذکر است مردم شهر هنر،ثناگوی محبت جناب سیدین نیا واعظمیان که هردو از یادگاران جنگ وایثارگران دفاع مقدس می باشند بوده وآرزوی بهروزی وسربلندی ایشان را ازکردگارتوانا دارند.)


پنجشنبه 17 مرداد 1392

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

خدایا از تو مى‏خواهم،به حق بزرگترین چیزى كه یكى از آفریدگانت از تو خواست،از نامهاى‏ گرامى‏ات،و ثناى زیبایت،و دعاى خاصت،كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى،و این ماه را بزرگترین ماه‏ رمضانى قرار دهى كه بر ما گذشته،از زمانى‏كه ما را به دنیا آوردى تاكنون از جهت بركت در حفظ دینم،و رهایى‏ جانم،و برآمدن حاجتم،و اینكه شفاعتم را در خواسته‏هایم بپذیرى،و در كامل كردن نعمتت بر من،و برگرداندن پیش‏آمد بد از من‏ و پوشاندن لباس عافیت به من،و مرا به رحمتت از كسانى قرار دهى،كه شب قدر را براى آنان اختیار نمودى،و آن شب را براى آنها بهتر از هزار ماه قرار دادى،در بزرگترین پاداش،و اندوخته‏هاى با ارزش،و نیكى شكر،و درازى عمر، و پایندگى آسایش،خدایا و از تو مى‏خواهم به رحمت و بخشش و گذشتت،و نعمتها و جلالت،و دیرینه احسان و عطایت،اینكه آن را آخرین بهره از ماه رمضان قرار ندهى،تا ما در سال آینده‏ به آن برسانى،آن هم بر پایه بهترین حال.
قسمتی ازدعاى وداع ماه مبارك رمضان


شنبه 12 مرداد 1392

با مسئولین شهر-بخش سوم

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

آقای سیدسعادت باقری(عضوشورای اسلامی دوره سومَ)

اقای باقری پاسخ سوالهای مارا درباره عملکرد شورای سوم بصورت کتبی ارسال کردند.آنچه میخوانید صحبتهای ایشان بود درباره شش سالی که گذشت:

 

وظایف عمومی شورای شهرعمدتا وظایفی است که هدف آنها تسهیل دراجرای سریع برنامه هاست. به دیگر سخن شورای شهربه لحاظ مردمی ومحلی بودن حائز شرایطی است که می تواند خواسته ها ونیازهای مردم حوزه انتخابی خود را با ایجادارتباط با دستگاههای اجرایی واطلاع از امکانات وبرنامه های آنان به بهترین حالت اجرا ازطریق جلب مشارکتهای مردمی وغیره فراهم سازد.درخصوص عمران وآبادانی شهرها با توجه به اینکه رشد وتوسعه موزون ومتناسب شهرها واجرای برنامه عملیات نوسازی وعمران واصلاحات شهرازاهم نیازهای هرشهربوده لذا دراین مورد نیزشوراها نقش اساسی وکلیدی دارند.باعنایت به توضیحات فوق شورای اسلامی دوره سوم شهرتاریخی گزبرخوارسعی وتلاش نمود ازدیدهمه جانبه مسایل ومشکلات شهر رابررسی ونسبت به توزیع امکانات وخدمات شهری وهمچنین رفع محرومیت ازبخشی ازمناطق شهراقدام نماید وتاحدودی درتوزیع امکانات عدالت رامد نظر قرار دهدلذا در سه نقطه ازشهرکه کمتر به آن توجه شده بود برنامه ریزی نمود وبا توکل به خداوند وهمکاری شهروندان دلسوز اقدامات شایسته ای انجام دهد که بنده به عنوان خدمت ماندگار از شورای اسلامی دوره سوم از آنها یاد می کنم.

- تکمیل وتجهیز ورزشگاه کوثر پس از 10سال وقفه در محروم ترین نقطه شهر

- اهدای زمین وجلب خیر جهت احداث مرکزآموزش فنی حرفه ای در منطقه فیروز آباد(یکی دیگرازمناطق محروم شهر)

- پیگیری واحداث درمانگاه در محله آقاشریف(توسط خیرین آقایان جعفریان)

- ساماندهی واحداث شبکه معابر ومرکزآموزشی ومسجد در شهرک لاله سرخ

-  از اقدامات بزرگ موضوع توسعه وتکمیل وبازسازی فرهنگسرای بهار که به صورت چندمنظوره فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- موضوع خدمات حمل ونقل شهری وچندین پروژه که مجال بازگو کردن در این نوشته نمی باشد.

 در پایان افتخار آن  را داریم که با سلامت وبه دور از هرگونه سوء استفاده ای در خدمت شهروندان بوده ایم وخواهیم بود وهمچنین افتخار آن را داریم که در خدمت قشر آسیب پذیر جامعه بوده ایم.گلایه ای هم از برخی شهروندان محترم دارم که با سوء برداشت وجو سازی برخی و همچنین قضاوتهای نادرست وبدون بررسی وپیگیری شیرینی خدمات انجام شده را به کام خیلی ها تلخ کردندوانگیزه خدمت وحضور وفعالیت را در دلسوزان شهر ازبین بردند ومی برند.امیدوارم روزی برسد که همه ما نگاهمان ، قضاوتمان ودیدگاههایمان صادقانه، خدا پسندانه وبه دور از هر گونه حب وبغض باشد.


چهارشنبه 9 مرداد 1392

با مسئولین شهر-بخش دوم

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

مصاحبه با آقای حجت اله زمانیان (عضو شورای اسلامی دوره سوم)

بعد ازگفتگوی کوتاه باشهردار تصمیم گرفتیم راهی محل کارآقای زمانیان شویم که به خاطر محدودیت وقت مجبور شدیم با تماس تلفنی سوالاتمان رابرای چاپ درنشریه ازایشان بپرسیم. البته قبل آن به ایشان اطلاع داده بودیم.خوشبختانه اقای زمانیان  درهمان وقت وباحوصله  به سوالهای ماپاسخ دادند که جای تشکردارد..آنچه می خوانید پاسخ های ایشان بود به سوالهای ما :

 

باسلام وخسته نباشید

ماندگارترین خدمت شورای اسلامی دوره سوم درشهرگزبرخوار ازنظرشما چه بوده؟

افزایش درآمدشهرداری ازیک ونیم میلیاردتومان به ده ونیم میلیاردتومان بدون فروش زمین ازماندگارترین اقدامات این دوره بود چراکه همه پروژه هاو اقدامات انجام شده درشهر به خاطر همین افزایش بودجه سالانه بوده است .واین که شورای سوم شورای درآمد بوده نه شورای هزینه.

 بزرگترین مشکل شهرازنظرجنابعالی چیست؟

-محیط زیست وبهداشت ازمهم ترین مشکلات شهر می باشدکه عمده این مشکلات ناشی از آلایندگی مناطق صنعتی اطراف شهر (پالایشگاه،نیروگاه، پتروشیمی) بوده ونیزبوی نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب که باعث رنجش شهروندان گردیده است.

-عدم حضور فعال زنان در مسائل اجتماعی. 

-میانگین پایین تصمیم گیری صحیح از دید قوانین مدنیت وعقلانیت وتصمیم گیری احساسی وقومی همراه با حب وبغض.

شورای اسلامی دوره سوم چه اقداماتی را دررفع این مشکلات یابهبودوضعیت آن انجام داد؟

-تشکیل جلسات وبازدید های متعددازتصفیه خانه ازجمله بازدید وزیر ودادن وعده جهت رفع معضل مانند خرید لجن خشک کن که هنوز عملی نشده است.اماظاهرا لجن خشک کن ها که تاثیر زیادی در کاهش بوی تصفیه خانه داردخریداری شده است.

- جذب سرمایه های خصوصی درجهت ایجاداماکن عام المنفعه .

دفاع از حقوق مردم در مقابل زیاده خواهان .

- تلاش در جهت راه اندازی سازمانهای مردم نهاد درشهرازجمله کانون فرهنگی بانوان شهر گز.

باتوجه به تجربه عضویت درشورای شهرچه پیامی برای منتخبین شورای دوره چهارم دارید؟

- دوری ازعوامفریبی وعوام زدگی-عدول نکردن از قوانین جاری در بحث توافقات ومحاسبات عوارض وغیره- عملی نمودن همه قولهای داده شده به مردم شهرچراکه در آینده توسط فعالان ونخبه های اجتماعی رصد خواهد شد..

باسپاس


چهارشنبه 9 مرداد 1392

با مسئولین شهر-بخش نخست

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

مصاحبه با شهردارگزبرخوار(مهندس امینیان پور)

دوهفته پیش برای مصاحبه با شهردارشهرگزبرخوار(برای چاپ درنشریه کانون امام صادق (ع)که بیش از2000نسخه چاپ ودرسطح شهرتوزیع شد) راهی شهرداری شدیم .البته قبل ازآن ، هم ازطریق درخواست نامه رسمی وهم ازطریق تماس  تلفنی به دفترایشان اطلاع داده شده بود که متاسفانه به دلیل مشغله کاری آقای شهردار موفق به مصاحبه نشدیم .بالاخره بعدازدو روز رفت وآمد موفق به گفتگو شدیم.....آنچه میخوانید جوابهای آقای شهرداربود به سوالهای ما :

باسلام وخسته نباشید

ماندگارترین خدمت از نظرجنابعالی در دوره مدیریتی شما چه بوده است؟

 شهرداری ها دارای وظایف گوناگونی اعم ازعمرانی ، فرهنگی، اجتماعی می باشندولیکن وظیفه اصلی شهرداریها؛نگهداری شهروانجام عملیات عمرانی می باشدکه در این راستاکلیه شهروندان بدون درنظر گرفتن هیچ گونه تبعیضی از آن بهره مند می گردندوباتوجه به این وظیفه اصلی به نظر من ماندگار ترین خدمت به مردم، احداث ورزشگاه،فرهنگسرا،آبنما،احداث پارک وفضای سبز می باشدکه سالیان سال شهروندان عزیزمی توانند ازموارد فوق استفاده نمایند.

بزرگترین مشکل شهر ازنظر شما چیست وچه راهکاری را پیشنهاد می نمایید؟

بزرگترین مشکل شهر به نظراینجانب در حال حاضر مسائل بهداشتی شهر می باشدازجمله نزدیکی شهر با محل فاضلاب شاهین شهروهمچنین عدم اتمام شبکه فاضلاب برای کل شهرو همچنین نبودن درمانگاه مجهزدرحد شهرگزبرخوار.

احتمالا این آخرین مصاحبه شما به عنوان شهردارگزبرخوارباشد؛ پیام جنابعالی برای اعضای شورای اسلامی منتخب چیست؟

عزیزان شورای اسلامی شهر نمایندگان مستقیم شهروندان می باشندکه براساس رای مردم وشعارهای انتخاباتی دررابطه با نحوه اداره شهروهمچنین نحوه توسعه شهرانتخاب شده اند که مردم با انتخاب خودمسوولیتی سنگین را بردوش آنان گذاشتندولیکن با توجه به تفکر های متفاوت حاکم ودرخواستهای متفاوت شهروندان ازنظر بنده حقیرباسابقه اجرایی 27ساله وهمین سابقه 6ساله شهرداری وتعامل با شورای اسلامی شهر،اعضای محترم شورادرنهایت بایستی صلاح ومصلحت کلی شهر رادرنظر داشته باشندو خدای ناکرده بر اساس اینکه هرعضو ازکدام محل انتخاب گردیده ودرخواستهای آن شهروندان چه  بوده اقدام ننمایند.ضمن اینکه شورای محترم اسلامی شهردررابطه با مسائل ومشکلات شهرکلان نگرباشند نه جزء نگر.

باسپاس.


امام علی (ع)فرمودند :

أَلاِْیمانُ عَلى أَرْبَعَدةِ أَرْكان: أَلتَّوَكُّلِ عَلَى اللّهِ، وَ التَّفْویضِ إِلَى اللّهِ وَ التَّسْلیمِ لاَِمْرِللّهِ، وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللّهِ.

ایمان چهارپایه دارد: توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضاى الهى.


سه شنبه 25 تیر 1392

یک محفل قرآنی درشهرگزبرخوار

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

دارالقرآن والعترت شهرگزبرخوار باهمکاری کانون فرهنگی تکیه دوازده امام(ع) برگزارمیکند

 

دومین همایش تجلیل ازاساتیدوخادمین قرآنی شهر

 باحضوروتلاوت قاری بین المللی قرآن دکتر یحیی راغب الشرقاوی

(ازکشورمصر)

همراه با اجرای گروه تواشیح المهدی اصفهان

زمان :

چهارشنبه 26تیرماه ساعت 6عصر-گزبرخوار خیابان فردوسی تکیه دوازده امام(ع)


سه شنبه 25 تیر 1392

سی شب مناجات باخدا

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

کانون فرهنگی غدیر مسجدجامع شهرگزبرخوارطبق روال سالهای گذشته درشبهای ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری دعای پرفیض ابوحمزه ثمالی کرده است .

زمان :

ازشب اول تا آخرین شب ماه مبارک رمضان

از ساعت  30 :00تا30 :03 بامداد


شنبه 22 تیر 1392

نکات مهم روزه داری در تابستان

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

 

ماه رمضان امسال به دلیل مصادف شدن با روزهای گرم و طولانی تابستان دارای حساسیت و نیاز به تحمل بیشتری است که با یک برنامه تغذیه ای درست هنگام افطار و سحر می توانیم بدون هیچ گونه مشکلی از مزایای آن بهره ببریم و به مشکلاتی مانند ضعف بدنی، افت فشار، تشنگی و گرسنگی نیز دچار نشویم.رعایت راهکارهای ساده تغذیه ای در افطار و سحر می تواند روزه داران را به منظور دریافت منافع بدنی و تسهیل بهره مندی از مزایای روحانی این ماه مبارک یاری کند زیرا یک فرد بیمار به درستی نمی تواند از برکات ماه رمضان فیض ببرد.

 

• برای اینکه هنگام روزه داری کمتر تشنه شوید بهتر است در برنامه غذایی سحری از خوردن غذاهایی مثل انواع کوکو، بادمجان، سوسیس و کالباس، سس مایونز و سیر و پیاز و همچنین غذاهای چرب و پرنمک که سبب تشنگی زیاد در طول روز می شود پرهیز کنید.

• سعی کنید از غذاهای آب پز شده و خورشت های آبدار و کم نمک استفاده کنید.

• خوردن مواد شیرین مانند زولبیا و بامیه هنگام سحر سبب افت سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود.

 • بعد از خوردن سحری، بهتر است هنگام مسواک زدن برای کاهش تشنگی و خشکی دهان، از حجم کمتری خمیر دندان استفاده کنید.

 • سعی کنید در ماه رمضان میوه های آب دار و سبزی های بیشتری مصرف کنید تا در طول روز دچار تشنگی نشوید.

• بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبلیموی تازه با آب یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پر رنگ استفاده کنید.

• خوردن ۸ تا ۱۲ لیوان آب از افطار تا هنگام سحرسبب می شود تا شما در طول روز کمتر دچار تشنگی شوید.

 • برای اینکه بعد از خوردن افطار و سحری دچار سوزش معده و ترش کردن نشوید بهتر است از غذاهای سبک و کم چرب استفاده کنید. در ضمن مایعات را پس از اتمام غذا بخورید و بلافاصله بعد از خوردن سحری به رختخواب نروید.

• بهتر است افطار خود را با یک استکان آب ولرم یا یک فنجان شیر و عسل باز کنید و از خوردن غذا و شیرینی های فراوان هنگام افطار بپرهیزید تا دچار سنگینی و مشکلات معده نشوید.

 • سعی کنید وعده های غذایی مانند پلو و خورش را دو ساعت بعد از افطار میل کنید تا هضم آن آسان باشد.

• برای جلوگیری از بروز یبوست و مشکلات روده، بعد از خوردن افطار آلو و انجیر خیس شده و میوه هایی همچون گلابی، هلو و هندوانه میل کنید.
• ورزش سبک و پیاده روی بعد از افطار به هضم غذا و جلوگیری از یبوست کمک زیادی می کند.

 • وعده سحری را به هیچ عنوان حذف نکنید زیرا ادامه دادن به این روال در طول ماه رمضان سبب افت بدنی و تحلیل عضلانی خواهد شد.

• نان و پنیر کم نمک با سبزی یا گردو با یک لیوان شیر از بهترین خوردنی ها برای سحر محسوب می شود زیرا علاوه بر حجم سبک دارای قوت بسیار است.

• برای اینکه در طول روز کمتر تشنه شوید، بهتر است علاوه بر خوردن آب فراوان در فاصله افطار تا سحر، از کربوهیدرات هایی همچون نان و غلات و ماکارونی سبوس دار در وعده افطار و سحر استفاده کنید. این مواد سبب می شود گلیکوژن بدن در حد نرمال حفظ شده و فرد کمتر دچار تشنگی شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر


مزرع سبز فلک دیدم و داس  مه  نو 

یادم از کشته ی خویش آمد وهنگام درو

 

قال رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :

لمّا حَضَرَ شَهرُ رَمَضانَ_ سُبحانَ اللهِ! ماذا تَستَقبِلُون؟! و ماذا یَستَقبِلکُم؟قالَها ثلاثَ مَرّاتٍ


پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ھنگام فرا رسیدن ماه رمضان، سه بار مى فرمود : سبحان اللّه ! به پیشواز عجب ماھى مى روید؟ و عجب ماھى به شما روى مى آورد؟


چهارشنبه 19 تیر 1392

....

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

با عرض پوزش به خاطر تاخیر در به روزرسانی

وبلاگ( به دلیل مشغله کاری) وسپاس به خاطر پیام

های محبت آمیز شما گرامیان وهمشهریان


بالاخره بعدازمدتها انتظار ،روز24خرداد که روزسرنوشت سازی برای کشور بود فرارسید ومردم ایران درهمه شهرهاوروستاها باردیگر باحضورآگاهانه خودحماسه ای به یادماندنی خلق کردندوامسال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان  سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی نام گذاری شده بود بالحق حماسه ای سیاسی در تاریخ این کشوررقم خورد و روز 24 خردادرابه روزی فراموش نشدنی درتاریخ ایران تبدیل کرد .روزی که باحضورهفتادودو درصدی مردم درپای صندوق های رای دکترروحانی به عنوان رییس جمهور چهارسال آینده انتخاب شدند وشور وامیدی مضاعف همه مردم ایران رافراگرفت .وعلاوه برآن انتخاب اعضای دوره چهارم شوراهای شهروروستا بود که درشهرگزبرخوارنیز انتخابات همچون همه ایران باشکوه برگزارشد ومردم گزاین بار برای اولین بارهفت نفر راانتخاب وراهی ساختمان شهرداردی کردند .که به لطف خداشورای چهارم از ترکیبی ازجوانان متخصص ودلسوز و قدیمی های باتجربه  وپیگیر تشکیل شد.

البته نتیجه انتخابات شورای شهرگزبرخوارامسال کمی غیرقابل پیش بینی بودوگویی حضور برخی چهره های جوان توانست معادلات معمول وقابل پیش بینی را برهم بزندو لیست نهایی، متشکل از هفت نفراز منتخبین مردم با تجارب وبرنامه های مختلف وترکیبی ازهمه سلایق  شد که ازلحاظ بارعلمی وتخصصی نیز رشته های مختلف موردنیازشهررادربرمی گیرد.

اما ازبین این هفت نفر آقایان هادیان، شایان ،عرفانی وخانم حسینعلی پور چهارنفر کاندیدای جوان وتحصلیکرده ای بودندکه همگی برای باراول درانتخابات شرکت کردند وشاید برای برخی ها چهره هایی ناآشنابودند اماتوانستند باارائه برنامه هاو راهکارهای خود نظرمردم راجلب کرده وعضوشورای چهارم شوند .دراین بین آقای محمدیان هم که دردوره های قبل به عنوان نامزد انتخابات شرکت کرده بود ونتوانسته بود آرای مردم راجلب کند دراین دوره با آرای بالایی توانست نفرچهارم این لیست هفت نفره باشد.آقای ریاحی نیز به خاطر حضور در دوره های گذشته شورا وعملکرد مثبت درآن زمان به خصوص انتخاب شهردار وقت(آقای قیصری) وهمچنین به خاطر ارتباط زیاد با مردم همه ی محلات شهر توانست باردیگر درشورای جدید راه پیداکند .اما ازبین اعضای شورای سوم تنها آقای علی عباسی به خاطر حضور فراوان دربین مردم وشرکت درهمه مراسم وبرنامه های شهرداری ومردمی وارتباط خوب ودوستانه با مردم درطول مدت عضویت درشورا توانست بارای بالا(که البته پیش بینی می شد)به عنوان نفراول عضویت درشورای شهرگزرابرای خود تمدید کند.

البته دربین شانزده نامزد انتخاباتی همه ی کاندیداها چهره هایی مردمی ،متخصص، متعهد وباتجربه بودندولی سلیقه مردم شهر این باربه گونه ای رقم خورد که این هفت نفربتوانند برای مدت چهار سال اداره شهر و نظارت برعملکردشهرداری رابه عهده بگیرند .

به هرحال گام سوم وپایانی برای انتخاب اعضای شورای چهارم توسط مردم  محکم برداشته شد وتاچندهفته دیگروپس ازورودمنتخبین به ساختمان شهرداری  همه نگاه هابه سوی شورای جدیدخواهدبود تا همه شاهد باشند شورای جدیدچه گام هایی رابرای پیشرفت وآبادانی شهربرخواهدداشت.

ضمن تبریک به همه اعضای شورای چهارم وبا ارزوی توفیق درخدمت وموفقیت دربرنامه های ایشان .آرزومندیم دراین مدت بتوانند دراجرایی شدن همه برنامه های خود وبهره گیری از همه پتانسیل های موجوددرشهر به خصوص استفاده ازتوانایی وتخصص نخبگان ومتخصصین رشته های مختلف برای پیشبرد وتوسعه شهر گام بردارند وهرروز شاهد پیشرفت وتوسعه فرهنگی، اقتصادی ،عمرانی، بهداشتی و...درشهرگزبرخوارباشیم .انشااله.


شنبه 1 تیر 1392

قصه های تازه مجید

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

مهدی باقربیگی در شورای شهر اصفهان؛ آقا مجید شوما ترقی می کندا! +عکس

هفته گذشته وقتی متوجه شدم مجید(مهدی باقربیگی)توانسته با66هزارو799رای به عنوان نفر دوم وارد شورای شهراصفهان شود .ناخودآگاه به یاد روزهای دور افتادم .همان روزهای دوری که حالا ازآن یکی دو دهه می گذرد وبه یاد عصرهایی که مجید با همه شیطنت هاو داستانهای تلخ وشیرینش مهمان خانه های مابود وازکودک وپیر همه مخاطب وشیفته ی مجموعه تلویزیونی او شده بودند.مجموعه ای در ژانر کودک ونوجوان که به جرات می توان گفت بعد ازآن دیگرمجموعه ای مشابه آن ساخته نشد.

زمانی که هنوز عمو ها وعمه ها وخاله ها با بازیهای مجازی ونقشهای صوری خوددرقاب تلویزیون حضور وجایگاهی نداشتند وآنچه بود سادگی وصداقت  مجریان برنامه های کودک بودوداستانهای شیرینی همچون قصه های مجید( نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی) وهنرنمایی بی بدیل مجید وبی بی که توجه همه گروهها ی سنی را به خود جلب کرد وتوانست درخاطرهمه کودکان ونوجوانان زمان ما ماندگارشود.داستانهای پسری باهوش ودوست داشتنی ومادربزرگی که همه توان خود را بکار می بست تا تنها  نوه اش نسبت به همسالانش هیچ احساس کمبودی نداشته نباشد.وهرقسمتی پربود ازدرسهای آموزنده .

حالا زحمات بی بی به بارنشسته و تنها نوه اش عضو شورای شهر اصفهان شده .باشنیدن این خبر به یاد قسمتی ازداستان زندگی مجید  افتادم. زمانی که معلم انشا مجید موضوعی داد با عنوان (دراینده میخواهید چکاره شوید؟ )و مجید که اهل تقلید وتکرارنبود باایده نو یی به طرح شغلی تازه پرداخت که تا آن زمان هنوز کسی  درموضوع انشایش سراغ آن نرفته بود.ودرجمع کلاس وباصدایی رسا واعتمادبه نفس انشایش را باافتخارخواند وگفت من میخواهم دراینده مرده شورشوم وبه بیان خدمات ومشکلات مرده شورها پرداخت وکلاس را ازخنده منفجرکرد .ظاهرا دست روزگار نخواست تا آقا مجید مرده شور شود وامروزاوعضو شورای شهراست.شاید آنروز وقتی معلم انشا مجید رابابت موضوع انشایش ازکلاس اخراج کرد نمی دانست درسر مجید چه نقشه ها میگذرد وشاید ازهمان لحظه بود که مجید اراده کرد تا درآینده شوراشود بلکه بتواند ازاین طریق وضع مرده شور های شهررا هم سرو سامانی بدهد و.وجالب اینکه درشهرما نیزسالها قبل زمانی که نامزدها برای جلب اعتماد مردم قولهای آنچنانی می دادندیکی ازنامزدها تنها یک قول به مردم دادوآن آوردن مرده شور برای شهربود والبته توانست بعد ازحضوردرشورا قول خود راعملی کند .و ما ،... بگذریم...

به هرحال امروز آقامجید عضوی ازشورای شهر اصفهان است و ایکاش بی بی هم زنده بود تا ببیند مجید امروز برای خودش مردی شده وشصت هفتاد هزار نفر ازهم دوره ای هایش به اواعتمادکرده واور ابه عنوان عضوشورای دومین شهربزرگ ایران انتخاب کرده اند .

ما هم به نوبه خود انتخاب هنرمند گرامی جناب آقای مهدی باقربیگی رابه عنوان عضوی ازشورای شهراصفهان به ایشان تبریک می گوییم وامیدواریم باحضور ایشان شاهدفعالیت های هنری و فرهنگی جدید درکلان شهراصفهان باشیم.انشاله.


بسمه تعالی

فرم شماره 31

شماره: 640339 - ش

1392/03/ تاریخ: 25

آگهی نتیجه انتخابات

بدین وسیله به اطلاع كلیه اهالی محترم شهر گز برخوار تابع بخش مركزی شهرستان شاهین شهرو میمه، شهرستان شاهین شهر و میمه میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ24/03/1392،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای بهشرح ذیل می باشد:

1_ آقای رحیم علی عباسی نام پدر على دارای 4960 رای

2_ آقای عبدالرضا شایان نام پدر نعمت ال دارای 4197 رای

3_ خانم فرشته حسینعلی پورجزی نام پدر قنبرعلی دارای 4088 رای

4_ آقای عباسعلی محمدیان نام پدر حسن دارای 3895 رای

5_ آقای سیداحسان هادیان جزی نام پدر سیدمحمدعلی دارای 3394 رای

6_ آقای حسین ریاحی جزی نام پدر حیدرعلی دارای 2773 رای

7_ آقای عزت الله عرفانی جزی نام پدر محمد دارای 2691 رای

8_ آقای عباس دهقان جزی نام پدر حسین دارای 2666 رای

9_ آقای یوسف احمدی جزی نام پدر عباس دارای 2399 رای

10 _ آقای حجت اله اله وكیل جزی نام پدر رمضانعلی دارای 2075 رای

11 _ آقای حسن مولویان جزی نام پدر امراله دارای 1989 رای

12 _ آقای حجت اله زمانیان نام پدر شكراله دارای 1865 رای

13 _ آقای حجت اله ذكاوتمندجزی نام پدر غلامحسین دارای 1518 رای

14 _ آقای محمد منافی جزی نام پدر مهدی دارای 1010 رای

15 _ آقای سیدسعادت باقری نام پدر سید ابوالحسن دارای 979 رای

16 _ آقای محمود شیرجزی نام پدر شکراله دارای 372 رای

اینك در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبولشكایات انتخاباتی می باشد.

شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانیمحل كار یا سكونت و امضای شاكی یا شاكیان را داشته باشد.

فرماندارشهرستان شاهین شهر و میمه


یکشنبه 26 خرداد 1392

دکترروحانی رئیس جمهور ایران شد

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

(حضورپرشور ملت بزرگ ایران و تحقق حماسه سیاسی وانتخاب دکترروحانی برهمه مردم ایران مبارکباد)

 

مصطفی محمدنجار وزیرکشور گفت: حسن روحانی با کسب 18میلیون 613 هزار 329 رأی اکثریت مطلق آرا را کسب و رئیس‌جمهور شد.

وزیر کشور در میان خبرنگاران نتایج نهایی  رای گیری را قرائت کرد و مشارکت در انتخابات 72.7 درصد اعلام شد.
 

«حسن فریدون روحانی» ۲۱ آبان ۱۳۲۷ در سرخه از توابع استان سمنان دیده به جهان گشود؛ وی تحصیلات ابتدایی را در شهرستان محل تولدش گذراند و تحصیلات حوزوی را از سال ۳۹ در حوزه علمیه صادقیه سمنان آغاز کرد.

او در سال ۱۳۴۰ وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر اساتیدی چون حضرات آیات سید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی حائری، سید محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، شیخ محمد شاه‌آبادی و سلطانی بهره برد.

روحانی همزمان در سال ۱۳۴۸ به دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۱ دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد.

وی با ادامه تحصیل در انگلیس مدرک کارشناسی ارشد (M.Phil) در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری (Ph.D) در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونیان گلاسکو دریافت کرد و با کسب پروانه وکالت از کانون وکلا در سال ۸۶، وکیل پایه یک دادگستری شد.

درسال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی با حضور آحادمردم درپای صندوق های رای شاهد خلق حماسه سیاسی بودیم وامیدواریم با حضور حجت السلام والمسلمین دکترحسن روحانی رئیس جمهورمنتخب مردم وباتدبیر وامید وبا وحدت وهمدلی مردم هرروزشاهد خلق حماسه های اقتصادی و رشدو شکوفایی ایرا ن عزیز درهمه زمینه هاباشیم .انشاله.


چهارشنبه 22 خرداد 1392

کاندیدای شورای شهر

   نوشته شده توسط: محمداسماعیل جزی    

مهندس سید احسان هادیان جزی

کاندیدای شورای اسلامی شهرگزبرخوار

تولید فکر ، مدیریت علمی

زندگی نامه:

-متولد:1360        -اهل وساکن: گزبرخوار       -فرزند: محمدعلی (سید ناصر)        -تحصیلات :فوق لیسانس عمران

سوابق اجرایی وعلمی:

-عضونظام مهندسی ساختمان استان اصفهان       -سرپرست کارگاه طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک

-کارشناس ارشد طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهریزد

-مهندس مشاورطرح ابرسانی به هزار روستای استان سیستان وبلوچستان وهفت شهراستان خوزستان

-استاددانشگاه        -ارائه مقالات بین المللی

دیدگاه ها:

-تکریم انسانی شهروندان واحترام به حقوق ایشان

-استفاده ازخردجمعی وایجادگروههای مشورتی وجذب متخصصین ونخبگان درامورشهر

-تقویت بنیه مراکزفرهنگی واجتماعی وورزشی شهر

برنامه ها:

-توزیع عادلانه مراکزخدمات شهری درنقاط مختلف شهر

-تدوین برنامه ای جامع جهت نیل به تعالی زیباسازی ومبلمان شهری

-اصلاح وتکمیل پروژه های عمرانی قبل ازاحداث پروژه های جدید

-تسهیل خدمات شهری در بافت فرسوده به منظوربهره وری مضاعف ازظرفیتهای محیطی

- پیگیری ادامه انشعاب فاضلاب شهرازجمله نیمه شمالی خیابان فردوسی وبلوارامام (ره) وشهرک لاله سرخ وفیروزابادو...

-ساماندهی زمینهای اطراف گورستان      -پیگیری مشکلات صاحبان صنایع

-پیگیری جهت رفع بوی بد فاضلاب باتوجه به تجربیات قبلی

-پیگیری معضل بزرگ ترمینال بابلدشت وتردد اتوبوس ها     -پیگیری احداث باغ بانوان جدیددر شرق شهر

-باتوجه به کثرت فعالیت بانوان درزمینه های فرهنگی واجتماعی نیازبه تعددمراکزفرهنگی

-جذب نیروهای متخصص وتشویق دراشتغال زایی درموضوع گردشگری ومیراث فرهنگی

-اختصاص بخشی ازبودجه شهر به مسائل ورزشکاران وورزشگاهها

-جذب سرمایه گذاردرتمامی زمینه ها(گردشگری -محیط زیست -صنایع)

-پیگیری تشکیل خانه هنرمندان     -پیگیری جهت احداث بانک مسکن وبانکهای خصوصی

-پیگیری مشکلات کامیون داران وکشاورزان وصاحبان صنایع آجر


تعداد کل صفحات: 14 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...